Some fixes for Polish translation.
[deb/packages.git] / po / sections.bg.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # This file is put in the public domain.
3 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-10-27 22:41+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-05-21 23:17+0200\n"
11 "Last-Translator: Damyan Ivanov <dam@modsoftsys.com>\n"
12 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: ./lib/Packages/Sections.pm:12
18 msgid "Administration Utilities"
19 msgstr "Административни инструменти"
20
21 #: ./lib/Packages/Sections.pm:13
22 msgid "Utilities to administer system resources, manage user accounts, etc."
23 msgstr "Инструменти за управление на системните ресурси, потребители и т.н."
24
25 #: ./lib/Packages/Sections.pm:14
26 msgid "Base Utilities"
27 msgstr "Основни инструменти"
28
29 #: ./lib/Packages/Sections.pm:15
30 msgid "Basic needed utilities of every Debian system."
31 msgstr "Инструменти, нужни на всяка система Дебиан."
32
33 #: ./lib/Packages/Sections.pm:16
34 msgid "Mono/CLI"
35 msgstr "Mono/CLI"
36
37 #: ./lib/Packages/Sections.pm:17
38 msgid "Everything about Mono and the Common Language Infrastructure."
39 msgstr "Всичко за Mono и CLI"
40
41 #: ./lib/Packages/Sections.pm:18
42 msgid "Communication Programs"
43 msgstr "Комуникационни програми"
44
45 #: ./lib/Packages/Sections.pm:19
46 msgid "Software to use your modem in the old fashioned style."
47 msgstr "Софтуер за използване на модем по старомодния начин."
48
49 #: ./lib/Packages/Sections.pm:20
50 msgid "Databases"
51 msgstr "Бази данни"
52
53 #: ./lib/Packages/Sections.pm:21
54 msgid "Database Servers and Clients."
55 msgstr "Сървъри и клиенти за бази данни"
56
57 #: ./lib/Packages/Sections.pm:22
58 msgid "Debug packages"
59 msgstr "Откриване на грешки"
60
61 #: ./lib/Packages/Sections.pm:23
62 msgid "Packages providing debugging information for executables and shared libraries."
63 msgstr "Пакети с информация, улесняваща откриването на грешки в изпълними файлове и библиотеки."
64
65 #: ./lib/Packages/Sections.pm:24
66 msgid "Development"
67 msgstr "Разработка"
68
69 #: ./lib/Packages/Sections.pm:25
70 msgid "Development utilities, compilers, development environments, libraries, etc."
71 msgstr "Инструменти за разработка, компилатори, среди за разработка, библиотеки и т.н."
72
73 #: ./lib/Packages/Sections.pm:26
74 msgid "Documentation"
75 msgstr "Документация"
76
77 #: ./lib/Packages/Sections.pm:27
78 msgid "FAQs, HOWTOs and other documents trying to explain everything related to Debian, and software needed to browse documentation (man, info, etc)."
79 msgstr "Често задавани въпроси, ръководства и други документи обясняващи всичко за Дебиан, както и софтуер нужен за разглеждане на документация (man, info и т.н.)."
80
81 #: ./lib/Packages/Sections.pm:28
82 msgid "Editors"
83 msgstr "Редактори"
84
85 #: ./lib/Packages/Sections.pm:29
86 msgid "Software to edit files. Programming environments."
87 msgstr "Софтуер за редактиране на файлове. Среди за разработка."
88
89 #: ./lib/Packages/Sections.pm:30
90 msgid "Electronics"
91 msgstr "Електроника"
92
93 #: ./lib/Packages/Sections.pm:31
94 msgid "Electronics utilities."
95 msgstr "Инструменти за електроника."
96
97 #: ./lib/Packages/Sections.pm:32
98 msgid "Embedded software"
99 msgstr "Софтуер за вграждане"
100
101 #: ./lib/Packages/Sections.pm:33
102 msgid "Software suitable for use in embedded applications."
103 msgstr "Софтуер, подходящ за използване в приложения за вграждане."
104
105 #: ./lib/Packages/Sections.pm:34
106 msgid "Games"
107 msgstr "Игри"
108
109 #: ./lib/Packages/Sections.pm:35
110 msgid "Programs to spend a nice time with after all this setting up."
111 msgstr "Програми за приятно прекарване на времето след цялото това инсталиране."
112
113 #: ./lib/Packages/Sections.pm:36
114 msgid "GNOME"
115 msgstr "GNOME"
116
117 #: ./lib/Packages/Sections.pm:37
118 msgid "The GNOME desktop environment, a powerful, easy to use set of integrated applications."
119 msgstr "Работна среда GNOME, комплект от мощни и лесни за използване приложения."
120
121 #: ./lib/Packages/Sections.pm:38
122 msgid "GNU R"
123 msgstr "GNU R"
124
125 #: ./lib/Packages/Sections.pm:39
126 msgid "Everything about GNU R, a statistical computation and graphics system."
127 msgstr "Всичко за GNU R, система за статистически изчисления и графики."
128
129 #: ./lib/Packages/Sections.pm:40
130 msgid "GNUstep"
131 msgstr "GNUstep"
132
133 #: ./lib/Packages/Sections.pm:41
134 msgid "The GNUstep environment."
135 msgstr "Работна среда GNUstep."
136
137 #: ./lib/Packages/Sections.pm:42
138 msgid "Graphics"
139 msgstr "Графика"
140
141 #: ./lib/Packages/Sections.pm:43
142 msgid "Editors, viewers, converters... Everything to become an artist."
143 msgstr "Редактори, програми за разглеждане, конвертори... Всичко необходимо за един художник."
144
145 #: ./lib/Packages/Sections.pm:44
146 msgid "Ham Radio"
147 msgstr "Любителско радио"
148
149 #: ./lib/Packages/Sections.pm:45
150 msgid "Software for ham radio."
151 msgstr "Софтуер за любителско радио"
152
153 #: ./lib/Packages/Sections.pm:46
154 msgid "Fonts"
155 msgstr "Шрифтове"
156
157 #: ./lib/Packages/Sections.pm:47
158 msgid "Font packages."
159 msgstr "Пакети с шрифтове."
160
161 #: ./lib/Packages/Sections.pm:48
162 msgid "Haskell"
163 msgstr "Хаскел"
164
165 #: ./lib/Packages/Sections.pm:49
166 msgid "Everything about Haskell."
167 msgstr "Всичко за Хаскел."
168
169 #: ./lib/Packages/Sections.pm:50
170 msgid "Web Servers"
171 msgstr "Уеб-сървъри"
172
173 #: ./lib/Packages/Sections.pm:51
174 msgid "Web servers and their modules."
175 msgstr "Уеб-сървъри и модули за тях."
176
177 #: ./lib/Packages/Sections.pm:52
178 msgid "Interpreters"
179 msgstr "Интерпретатори"
180
181 #: ./lib/Packages/Sections.pm:53
182 msgid "All kind of interpreters for interpreted languages. Macro processors."
183 msgstr "Всякакви видове интерпретатори и макро-процесори."
184
185 #: ./lib/Packages/Sections.pm:54
186 msgid "Java"
187 msgstr "Java"
188
189 #: ./lib/Packages/Sections.pm:55
190 msgid "Everything about Java."
191 msgstr "Всичко за Java."
192
193 #: ./lib/Packages/Sections.pm:56
194 msgid "Kernels"
195 msgstr "Ядра"
196
197 #: ./lib/Packages/Sections.pm:57
198 msgid "Operating System Kernels and related modules."
199 msgstr "Ядра на операционната система и модули за тях."
200
201 #: ./lib/Packages/Sections.pm:58
202 msgid "KDE"
203 msgstr "КДЕ"
204
205 #: ./lib/Packages/Sections.pm:59
206 msgid "The K Desktop Environment, a powerful, easy to use set of integrated applications."
207 msgstr "Графична среда КДЕ, мощен и лесен за използване комплект приложения."
208
209 #: ./lib/Packages/Sections.pm:60
210 msgid "Libraries"
211 msgstr "Библиотеки"
212
213 #: ./lib/Packages/Sections.pm:61
214 msgid "Libraries to make other programs work. They provide special features to developers."
215 msgstr "Библиотеки, използвани от други програми. Предоставят функционалност на разработчиците."
216
217 #: ./lib/Packages/Sections.pm:62
218 msgid "Library development"
219 msgstr "Разработка на библиотеки"
220
221 #: ./lib/Packages/Sections.pm:63
222 msgid "Libraries necessary for developers to write programs that use them."
223 msgstr "Библиотеки, необходими на разработчиците за да пишат програми, които да ги използват."
224
225 #: ./lib/Packages/Sections.pm:64
226 msgid "Lisp"
227 msgstr "Лисп"
228
229 #: ./lib/Packages/Sections.pm:65
230 msgid "Everything about Lisp."
231 msgstr "Всичко за Лисп"
232
233 #: ./lib/Packages/Sections.pm:66
234 msgid "Language packs"
235 msgstr "Езикови пакети"
236
237 #: ./lib/Packages/Sections.pm:67
238 msgid "Localization support for big software packages."
239 msgstr "Локализация на големи софтуерни пакети"
240
241 #: ./lib/Packages/Sections.pm:68
242 msgid "Mail"
243 msgstr "Поща"
244
245 #: ./lib/Packages/Sections.pm:69
246 msgid "Programs to route, read, and compose E-mail messages."
247 msgstr "Програми за доставка, четене и писане на електронни съобщения."
248
249 #: ./lib/Packages/Sections.pm:70
250 msgid "Mathematics"
251 msgstr "Математика"
252
253 #: ./lib/Packages/Sections.pm:71
254 msgid "Math software."
255 msgstr "Математически софтуер."
256
257 #: ./lib/Packages/Sections.pm:72
258 msgid "Miscellaneous"
259 msgstr "Разни"
260
261 #: ./lib/Packages/Sections.pm:73
262 msgid "Miscellaneous utilities that didn't fit well anywhere else."
263 msgstr "Разнообразни програми, които не попадат в другите категории."
264
265 #: ./lib/Packages/Sections.pm:74
266 msgid "Network"
267 msgstr "Мрежа"
268
269 #: ./lib/Packages/Sections.pm:75
270 msgid "Daemons and clients to connect your system to the world."
271 msgstr "Сървъри и клиенти за връзка със света."
272
273 #: ./lib/Packages/Sections.pm:76
274 msgid "Newsgroups"
275 msgstr "Новинарски групи"
276
277 #: ./lib/Packages/Sections.pm:77
278 msgid "Software to access Usenet, to set up news servers, etc."
279 msgstr "Софтуер за достъп до Usenet, настройване на новинарски сървъри и др."
280
281 #: ./lib/Packages/Sections.pm:78
282 msgid "Old Libraries"
283 msgstr "Стари библиотеки"
284
285 #: ./lib/Packages/Sections.pm:79
286 msgid "Old versions of libraries, kept for backward compatibility with old applications."
287 msgstr "Стари версии на библиотеки, запазени за съвместимост със стари приложения."
288
289 #: ./lib/Packages/Sections.pm:80
290 msgid "OCaml"
291 msgstr "OCaml"
292
293 #: ./lib/Packages/Sections.pm:81
294 msgid "Everything about OCaml, an ML language implementation."
295 msgstr "Всичко за OCaml, реализация на езика ML."
296
297 #: ./lib/Packages/Sections.pm:82
298 msgid "Other OS's and file systems"
299 msgstr "Други операционни и файлови системи."
300
301 #: ./lib/Packages/Sections.pm:83
302 msgid "Software to run programs compiled for other operating systems, and to use their filesystems."
303 msgstr "Софтуер за изпълнение на програми, компилирани за други операционни системи и за използване на техните файлови системи."
304
305 #: ./lib/Packages/Sections.pm:84
306 msgid "Perl"
307 msgstr "Пърл"
308
309 #: ./lib/Packages/Sections.pm:85
310 msgid "Everything about Perl, an interpreted scripting language."
311 msgstr "Всичко за Пърл, интерпретиран скриптов език за програмиране."
312
313 #: ./lib/Packages/Sections.pm:86
314 msgid "PHP"
315 msgstr "PHP"
316
317 #: ./lib/Packages/Sections.pm:87
318 msgid "Everything about PHP."
319 msgstr "Всичко за PHP."
320
321 #: ./lib/Packages/Sections.pm:88
322 msgid "Python"
323 msgstr "Питон"
324
325 #: ./lib/Packages/Sections.pm:89
326 msgid "Everything about Python, an interpreted, interactive object oriented language."
327 msgstr "Всичко за Питон, интерпретиран, интерактивен обектно-ориентиран език за програмиране."
328
329 #: ./lib/Packages/Sections.pm:90
330 msgid "Ruby"
331 msgstr "Руби"
332
333 #: ./lib/Packages/Sections.pm:91
334 msgid "Everything about Ruby, an interpreted object oriented language."
335 msgstr "Всичко за Руби, интерпретиран обектно-ориентиран език."
336
337 #: ./lib/Packages/Sections.pm:92
338 msgid "Science"
339 msgstr "Наука"
340
341 #: ./lib/Packages/Sections.pm:93
342 msgid "Basic tools for scientific work"
343 msgstr "Основни инструменти за научна работа."
344
345 #: ./lib/Packages/Sections.pm:94
346 msgid "Shells"
347 msgstr "Обвивки"
348
349 #: ./lib/Packages/Sections.pm:95
350 msgid "Command shells. Friendly user interfaces for beginners."
351 msgstr "Командни обвивки. Приятелски настроен интерфейс за начинаещи."
352
353 #: ./lib/Packages/Sections.pm:96
354 msgid "Sound"
355 msgstr "Звук"
356
357 #: ./lib/Packages/Sections.pm:97
358 msgid "Utilities to deal with sound: mixers, players, recorders, CD players, etc."
359 msgstr "Инструменти за работа със звук: смесване, възпроизвеждане, записване, просвирване на CD и др."
360
361 #: ./lib/Packages/Sections.pm:98
362 msgid "TeX"
363 msgstr "TeX"
364
365 #: ./lib/Packages/Sections.pm:99
366 msgid "The famous typesetting software and related programs."
367 msgstr "Известният софтуер за предпечат и свързани програми."
368
369 #: ./lib/Packages/Sections.pm:100
370 msgid "Text Processing"
371 msgstr "Текстообработка"
372
373 #: ./lib/Packages/Sections.pm:101
374 msgid "Utilities to format and print text documents."
375 msgstr "Инструменти за форматиране и отпечатване на текстови документи."
376
377 #: ./lib/Packages/Sections.pm:102
378 msgid "Translations"
379 msgstr "Преводи"
380
381 #: ./lib/Packages/Sections.pm:103
382 msgid "Translation packages and language support meta packages."
383 msgstr "Пакети с преводи и мета-пакети с езикова поддръжка."
384
385 #: ./lib/Packages/Sections.pm:104
386 msgid "Utilities"
387 msgstr "Инструменти"
388
389 #: ./lib/Packages/Sections.pm:105
390 msgid "Utilities for file/disk manipulation, backup and archive tools, system monitoring, input systems, etc."
391 msgstr "Инструменти за работа с файлове/дискове, инструменти за архивиране, наблюдение на системата, системи за вход и т.н."
392
393 #: ./lib/Packages/Sections.pm:106
394 msgid "Version Control Systems"
395 msgstr "Системи за контрол на версиите"
396
397 #: ./lib/Packages/Sections.pm:107
398 msgid "Version control systems and related utilities."
399 msgstr "Системи за контрол на версиите и свързани инструменти."
400
401 #: ./lib/Packages/Sections.pm:108
402 msgid "Video"
403 msgstr "Видео"
404
405 #: ./lib/Packages/Sections.pm:109
406 msgid "Video viewers, editors, recording, streaming."
407 msgstr "Възпроизвеждане, редактиране, записване и поточно видео."
408
409 #: ./lib/Packages/Sections.pm:110
410 msgid "Virtual packages"
411 msgstr "Виртуални пакети"
412
413 #: ./lib/Packages/Sections.pm:111
414 msgid "Virtual packages."
415 msgstr "Виртуални пакети."
416
417 #: ./lib/Packages/Sections.pm:112
418 msgid "Web Software"
419 msgstr "Софтуер за Уеб."
420
421 #: ./lib/Packages/Sections.pm:113
422 msgid "Web servers, browsers, proxies, download tools etc."
423 msgstr "Уеб-сървъри, уеб-четци, сървъри-посредници, инструменти за теглене и т.н."
424
425 #: ./lib/Packages/Sections.pm:114
426 msgid "X Window System software"
427 msgstr "Софтуер на X Window System"
428
429 #: ./lib/Packages/Sections.pm:115
430 msgid "X servers, libraries, fonts, window managers, terminal emulators and many related applications."
431 msgstr "X сървъри, библиотеки, шрифтове, терминални емулатори и много други свързани приложения."
432
433 #: ./lib/Packages/Sections.pm:116
434 msgid "Xfce"
435 msgstr "Xfce"
436
437 #: ./lib/Packages/Sections.pm:117
438 msgid "Xfce, a fast and lightweight Desktop Environment."
439 msgstr "Xfce, бърза и лека графична среда"
440
441 #: ./lib/Packages/Sections.pm:118
442 msgid "Zope/Plone Framework"
443 msgstr "Обкръжение Zope/Plone"
444
445 #: ./lib/Packages/Sections.pm:119
446 msgid "Zope Application Server and Plone Content Managment System."
447 msgstr "Сървър на приложения Zope и система за управление на съдържанието Plone."
448
449 #: ./lib/Packages/Sections.pm:120
450 msgid "debian-installer udeb packages"
451 msgstr "Пакети udeb за инсталатора на Дебиан"
452
453 #: ./lib/Packages/Sections.pm:121
454 msgid "Special packages for building customized debian-installer variants. Do not install them on a normal system!"
455 msgstr "Специални пакети, предназначени за създаване на варианти на инсталатора на Дебиан. Да не се инсталират на нормална система!"
456